२३ औं वर्षमा चिल्ड्रेन लाइफ, गुणस्तर व्यवस्थापन प्रमाणिकरणको अन्तराष्ट्रिय चिन्ह प्राप्त